Bilimsel Program

  12.00-13.00   SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1 (S1-S10 arası bildiriler)   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanı: Kazım Karaaslan    
     
  S-1 Sağlık çalışanlarının mavi kod uygulaması ile ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi Nurcan Doruk
     
  S-2 Endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi uygulamasında ketamin ve dexmedetomidin kullanılan hastaların hemodinamik ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması Merve Yusifov
     
  S-3 Pediatrik hastalarda alt batın cerrahisinde USG eşliğinde bilateral transversus abdominis plan (tap) bloğu ve kaudal bloğun postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması Emre Şentürk
     
  S-4 Tek taraflı meme cerrahisi geçirecek hastalarda serratus plan bloğu ile erektor spina plan bloğunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Soner Kına
     
  S-5 Value of transthorasıc echocardıography ın the predıctıon of post-spınal anesthesıa hypotensıon development Ferdi Gülaştı
     
  S-6 Yoğun bakım hastalarının beslenme durumunun değerlendirilmesinde rektus abdominis kas kalınlığı Yağmur Kuşçu
     
  S-7 Deneysel sepsis modelinde hidroksiürenin proinflamatuar sitokin ve doku histopatolojileri üzerine etkileri Gökçen Kültüroğlu
     
  S-8 Hipofiz adenom eksizyonu cerrahisi geçirecek hastalarda postoperatif bilişsel bozukluk Mustafa Duran
     
  S-9 İnfantlarda İ-GEL ve AMBRU AURA-İ kullanımın laringofaringeal mukoza üzerindeki etkisinin flexible bronkoskopi ile karşılaştırılması Sinan Yılmaz
     
  S-10 Juguler santral venöz kateter açma eğitiminde ev yapımı ultrason maketi kullanımının etkinliğI Çağrı Yeşilnacar
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2 (S11-S20 arası bildiriler)   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanı: Zerrin Sungur    
     
  S-11 Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında kullanılan farklı intraabdominal basınçların intrakraniyal basınca etkilerinin değerlendirilmesi Tuna Ertürk
     
  S-12 Laparoskopik kolesistektomilerde paravertebral blok ve intravenöz analjezik yöntemlerin postoperatif ağrı yönetimi ve opioid tüketimine etkileri Dilek Hündür
     
  S-13 Preoperative ultrasonographic airway assessment and indirect laryngoscopy as a predictor of difficult laryngeal view: Pilot study Tuğçe Dinç
     
  S-14 Sağlık çalışanlarının lokal anestezik toksisitesi ve tedavisi ile ilgili güncel bilgi düzeyi: Anket çalışması Onur Okur
     
  S-15 Sevofluran uygulanan ratlarda alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarında seryum oksitin eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi Volkan Şıvgın
     
  S-17 Influence of reversal of neuromuscular blockade on perioperatıve arrhythmia occurrence Rabia Özdemir
     
  S-18 Pediyatrik hastalarda yüksek oksijen konsantrasyonu kullanımı artmış morbidite ile ilişkilidir Seniyye Ülgen Zengin
     
  S-19 Tiroid ameliyatına giren hastalarda baş pozisyonunun inraoperatif karotid kan akımı ve postoperatif kognitif fonksiyon üzerine etkisi Melike Korkmaz Toker
     
  S-20 Gebede kombine spinal epidural anestezi sonrası gelişen akut talamik hemorajik inme Serap Aktaş Yıldırım
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3 (S21-S30 arası bildiriler)   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanı: Handan Birbiçer    
     
  S-21 Kolorektal cerrahide eras protokollerinin hastalarda erken ve geç dönem kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi Esra Akdaş Tekin
     
  S-22 Perkütan nefrolitotomi operasyonları sonrası erector spinae plane blok ile quadratus lumborum bloğunun postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması Fethi Akyol
     
  S-23 Postoperatif analjezik tüketimi ile anksiyete veya başa çıkma becerisi arasındaki korelasyon Hakan Tapar
     
  S-24 Timpanoplasti ameliyatlarında hipertansif hastalarda uygulanan kontrollü hipotansiyonun bölgesel serebral oksijen saturasyonu ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri Senem Koruk
     
  S-25 Anestezi uzmanlık alanındaki etik sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri Züleyha Kazak Bengisun
     
  S-26 Artroskopik omuz cerrahisinde uygulanan interskalen ile supraskapuler ve infraklaviküler sinir bloklarının etkilerinin karşılaştırılması: Çalışmanın ön sonuçları Mukaddes Tuğba Arslan
     
  S-27 Düşük akımlı anestezide başlangıç yüksek taze gaz akımı gerekli mi ? Mahmut Arslan
     
  S-28 Konvansiyonel kardiyopulmoner baypas ve retrograd otolog priming'in plazma free hemoglobin seviyelerine etkileri Eda Balcı
     
  S-29 Obez hastalarda laparoskopik cerrahilerde farklı PEEP uygulamalarının optik sinir çapına etkisinin değerlendirilmesi Ömer Sert
     
  S-30 Pediyatrik sünnette sıcaklık monitörizasyonu gerekli mi? Cengiz Şahutoğlu
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4 (S31-S40 arası bildiriler)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanı: Murat Aksun    
     
  S-31 Torasik paravertebral bloğun meme cerrahisinde seroma gelişimi üzerine etkisi Hadi Ufuk Yörükoğlu
     
  S-32 Yoğun bakım hastalarında santral venöz kateterle ilişkili enfeksiyonun önlenmesi; kateter bakım tekniklerinin karşılaştırılması Selda Özden
     
  S-33 Jinekolojik kanser cerrahisinde perioperatif lidokain infüzyonunun postoperatif ağrı ve cerrahi sonrası iyileşmeye katkısı Büşra Aksu
     
  S-34 Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda standart postoperatif bakıma eklenen akupunkturun etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma Gülten Arslan
     
  S-35 Nöroaksiyel blok yapılacak hastalarda üç farklı oturma pozisyonunun interspinöz alana etkisinin ultrasonografi ile karşılaştırılması: Gözlemsel bir çalışma Melike Korkmaz Toker
     
  S-36 Pulmoner hipertansiyonlu gebede epidural anestezi Gizem Kurada
     
  S-37 Robotik radikal prostatektomi geçiren hastalarda iki farklı ventilasyon modunun akciğer havalanmasına etkisi: Ultrasonografik değerlendirme Hacer Zeynep Turgut
     
  S-38 Anestezi polikliniğinde BATHE methodu kullanılmasının erişkinlerde preoperatif anksiyete, hasta memnuniyeti ve bireysel anestezi endişeleri üzerine etkisi Ahmet Cemil İsbir
     
  S-39 Aort cerrahisinde, hipotermik iskeminin, insan iskelet kası üzerindeki etkilerinin near-infrared spektroskopi ve oksidatif markerler ile değerlendirilmesi Eda Balcı
     
  S-40 Diabetes mellitus tanısı olan ve olmayan hastalarda infraklavikuler brakial pleksus blok özelliklerinin karşılaştırılması: Prospektif gözlemsel çalışma Tuğçe Yeniocak
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5 (S41-S50 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanı: Çimen Olguner    
     
  S-41 Kraniyotomide preoperatif anksiyetenin postoperatif ağrı üzerine etkileri Berna Yılmaz
     
  S-42 Nörofibromatozisli gebe olguda acil anestezi yönetimi: Olgu sunumu Ayşe Bakırcı Teker
     
  S-43 Oosit pick up uygulanan hastalarda sedoanaljezi amacıyla uygulanan fentanil ve remifentanilin karşılaştırılması: Prospektif gözlemsel çalışma Ayşe Gül Ferlengez
     
  S-44 Pediatrik hastalarda larengial mask airway yerleşiminin doğrulanması ve yeniden yerleştirilmesi Için üst solunum yolu ultrasonografi kullanımı Sait Yüce
     
  S-45 Supraglottik havayolu gereçleri kullanılan çocuklarda perioperatif havayolu kalitesi Mert Nakip
     
  S-46 Venoarteryal ECMO olgusunda sitrat antikoagülasyonu Sinan Aşar
     
  S-47 Yüksek akımlı nazal oksijen tedavisinin koku fonksiyonu üzerine etkisi Esra Adıyeke
     
  S-48 Deneysel akut karbonmonoksit intoksikasyonunda kurkumin maddesinin nöroprotektif etkileri Güvenç Doğan
     
  S-49 Incidence of acute kidney ınjury following liver transplantation Zeynep Ersoy
     
  S-50 Majör cerrahi geçiren pediyatrik hastalarda sphb kullanımı azalmış morbidite ile ilişkilidir Meliha Orhon Ergün
           
  13:00-14:00   ÖĞLE YEMEĞİ    
       
  14.00-15.45   AÇILIŞ OTURUMU   MAXIM
       
  15.45-16.15   KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  16.15-17.45   PANEL - 1 : Hasta güvenliğini iyileştirmede "Anestezide kalite yönetimi"   MAXIM
      Oturum Başkanları: Zuhal Aykaç, Zafer Çukurova    
     
      Hasta güvenliği açısından "Anestezide kalite yönetimi" kavramı   Hilal Ayoğlu
     
      Her klinik kendi hasta güvenlik kültürünü oluşturmalıdır   Yakup Tomak
     
      Kalite indikatörleri hasta güvenliğini sağlamada yeterli midir?   Tuğhan Utku
     
      Beklenmedik olay bildirimleri kalitede iyileşmeyi etkiler, ama nasıl?   Seyhan Yağar
           
      PANEL - 2: To make a difference – modern anaesthetic management   İSTANBUL-2
      Oturum Başkanları: Joachim Nadstawek, Suna Gören    
     
      Premedication still state of the art?   Mark Coburn
     
      What is the right pressure?   Rolf Rossaint
     
      Patient blood management   Jan Andreas Kloka
           
      PANEL - 3: Kadınca anestezi   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Oya Kutlay, Şükran Şahin    
     
      Kadınca tarihimiz   Ülkü Aypar
     
      Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ve kadın olmak   Alev Şaylan
     
     

Türkiye'de kadın olmak

 

Burçak Güven

           
      YUVARLAK MASA - 1 : 2019'un en iyi 10 makalesi   ANTALYA -1
      Oturum Başkanları: Yalım Dikmen, Aslı Dönmez    
     
      Sıvı tedavisinde   Oya Yalçın Çok
     
      Transfüzyonda   Aslı Demir
     
      Havayolunda   Tülay Şahin
     
      Ventilasyonda   Evren Şentürk
           
      SÖZ BİZDE OTURUMU - 1   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Hüsnü Kürşad, Ulufer Sivrikaya    
     
      Suriye savaşı dönemindeki anestezi yönetimi   Ergün Mendeş
     
      Ağrısız doğumda kombine spinal epidurali tercih ediyoruz çünkü…   Fatma Kavak Akelma
     
      Kardiyak cerrahide rejyonel teknikler   Seçil Çetin
     
      Rijid bronkoskopi ve anestezisi yönetimi   Derya Özden Omaygenç
     
      Diyabetik ayak; iyi ki varsın ultrason   M. Tuğba Arslan
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6 (S51-S64 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Nazım Doğan, Mehmet Emre Yılmaz    
     
  S-51 Tek taraflı diz artroplastisi yapılan hastalarda adduktor kanal bloğu ile femoral sinir bloğunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması pilot çalışma Soner Kına
     
  S-52 Torasik cerrahi hastalarında nörokognitif fonksiyon değIşikliklerinin serebral oksimetri ile ilişkisinin değerlendirilmesi Lerzan Dogan
     
  S-53 Anestezistlerde etik duyarlılık düzeyi Ayşe Koçak
     
  S-54 Antiagregan kullanan hastada suprainguinal fasia iliaka kompartman ve siyatik sinir bloğu eşliğinde sedasyonsuz femur fraktürü cerrahisi: Olgu sunumu Levent Özdemir
     
  S-55 Kontrollü hipotansiyon uygulanan mastoidektomi-timpanoplasti olgularında tiyol-disülfit homeostazının değerlendirilmesi Ayça Tuba Dumanlı Özcan
     
  S-56 Makale yazarken ne kadar dürüstüz? Derya Özkan
     
  S-57 Pediyatrik anestezi uygulamalarında perioperatif respiratuar komplikasyonlar ve havayolu araçlarının etkisi: Prospektif çalışma Argun Pire
     
  S-58 Rat alt ekstremite iskemi reperfüzyon modelinde tenoksikamın antioksidan etkinliğinin araştırılması Yücel Özgür
     
  S-59 Suprainguinal fasiya iliyaka kompartman bloğu ve hasta kontrollü analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması Şebnem Rumeli Atıcı
     
  S-60 Üst ekstremite cerrahisinde arteriyel oklüzyon basıncı hesaplama bazlı pnömatik turnike uygulamalarının etkinliğI Gizem Kökten
     
  S-61 Aspirasyon profilaksisinin sezeryan ve sezeryan dışı olgularda gastrik ph ve antral alan üzerine etkileri Ayşe Duygu Kavas
     
  S-62 Comparison of the effects of low flow and normal flow desflurane anesthesia on ınflammatory parameters ın patients undergoing laparoscopic cholecystectomy Ayse Gusun Halitoglu
     
  S-63 Düşük akım anestezi uygulaması derlenme ajitasyonunu azaltır mı? Gürkan Demir
     
  S-64 İleri donör yaşının karaciğer transplantasyonunda alıcı sağkalımına etkisi var mı ? Asude Ayhan
           
  17:30-18:00   ATAIB GENEL KURULU   İSTANBUL-2
      Oturum Başkanları: Rolf Rossaint, Suna Gören    
           
  17:45-18:15   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 1 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-POSTER ALANI
           
  17:45-18:00   KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  18.00-19.15   PANEL - 4 : Kalp cerrahisinde geriatrik hasta daha da zordur   MAXIM
      Oturum Başkanları: Ayşegül Özgök, Türkan Kudsioğlu    
     
      Kalp cerrahisinde kırılganlık   Davud Yapıcı
     
      Sıvı ve transfüzyon stratejileri   Deniz Karakaya
     
      Hemodinamik stabilite   Ümit Karadeniz
     
      Postoperatif sağkalımla ilişkili problemler   Onat Bermede
       
      YUVARLAK MASA - 2 : Transfüzyon tartışmalarından aklımızda kalanlar   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Erol Gökel, Feyhan Ökten    
     
      Eritrosit süspansiyonu, tam kan transfüzyonu: Kanıta dayalı sonuçlar ne diyor?   Nurdan Bedirli
     
      Heparinin indüklediği trombositopenide son durum   Hüseyin İlksen Toprak
     
      Serebral oksimetri transfüzyon protokolünü etkiler mi?   Başak Ceyda Meço
     
      Yeni teknoloji: Patojen inaktivasyonu   Meral Sönmezoğlu
       
      YUVARLAK MASA - 3 : Özellikli gebe hastalarda genel anestezi mi? Rejyonal anestezi mi?   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Berrin Günaydın, Gülay Ok    
     
      Organ nakli yapılmış gebe   Perihan Ekmekçi
     
      Kardiyak hastalık tanısı almış gebe   Gülay Ok
     
      Yeni kuşak antikoagülan alan gebe   Nurçin Gülhaş
     
      Travma sonrası gebe   Zeynep Baysal Yıldırım
           
      PANEL - 5: Gözden uzak, "küçük işlemler" de problemler çözüldü mü?   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Mehmet Tuğrul, Orhan Kanbak    
     
      Manyetik rezonans görüntülemede   Sevim Cesur
     
      İnvitro fertilizasyonda   Derya Karasu
     
      Endoskopi ünitelerinde   Alper Tunga Doğan
     
      Diş hekimliği anestezisinde   Zuhal Küçükyavuz Göktürk
       
      SÖZ BİZDE OTURUMU - 2   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Erdem Nail Duman, Yusuf Ünal    
     
      Anestezi uzmanı ve neonatal resüsitasyon   Refiye Selin Aybar Yençilek
     
      Yenidoğan nekrotizan enterokolit ile ilişkili intestinal perforasyon gelişen hastalarda anestezi deneyimlerimiz   Gülseren Karslı
     
      Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarında hasta güvenliği   Barış Çankaya
     
      Grade 3 hipertansif hasta: Operasyon ertelenmeli mi?   Mustafa Soner Özcan
     
      Tıkalı kalıcı santral venöz kateterlerin açılmasında alteplaz kullanımı   Mehmet Emin İnce
       
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7 (S65-S76 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Ahmet Coşar, Ali Metin Ülgen    
           
  S-65 İngilizce web tabanlı CPR eğitim materyallerinin okunabilirlik, içerik ve kalite değerlendirilmesi Bülent Hanedan
     
  S-66 Jinekolojik laparoskopik operasyonlarda intraabdominal karbondioksit insuflasyonuna bağlı end tidal karbondioksit değIşiklikleri serebral oksijenizasyonu etkiliyor mu? Semra Cevher
     
  S-67 Litotomi pozisyonunda açık abdominal cerrahi geçirecek hastalarda ısıtma sistemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması Pınar Özdemir Yaşar
     
  S-68 Major abdominal ve ortopedik cerrahide postoperatif olası komplikasyonların öngörülmesinde cerrahi APGAR skor ile modifiye APGAR skorun karşılaştırılması Kadir Yeşildal
     
  S-69 Nadir bir olgu olarak myastenia gravis ve preeklampsinin beraber seyrettiğI gebede anestezi yönetimi Merve Gözen
     
  S-70 Spinal anestezi veya periferik sinir bloğu ile diz artroskopisi yapılan hastalarda hasta ve cerrah memnuniyetinin karşılaştırılması Seray Türkmen
     
  S-71 Van yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi anestezi asistanlarının intihar riskinin belirlenmesi Hilmi Demirkıran
     
  S-72 Yoğun bakım ünitesinde longitudinal ekstensive transvers miyelitli olgunun takibi: Olgu sunumu Kübra Mıdık Yıldırım
     
  S-73 Akut herpes zoster'e bağlı gelişen nöropatik ağrıda düşük torakal seviyede erektör spina bloğu Volkan Özen
     
  S-74 Bilateral makromasti cerrahisinde tek ve cift enjeksiyon torakal paravertebral blok uygulamalarının perioperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma Vecih Anıl Özonur
     
  S-75 Geriatrik hastalarda laringeal mask airway- supreme ve ı-gel'in klinik performans yönünden karşılaştırılması Nursen Karaca
     
  S-76 Kardiyak cerrahi sırasında kullanılan deksmedetomidin ve remifentanilin dinamik tiyol-disülfit homeostazı üzerine etkilerinin karşılaştırılması Murat İzgi
           
  07:45-08:30   PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM SENARYOLARI (kayıt olmak için tıklayınız)   PDÖ Alanı
      Oturum Başkanları: Hüseyin Öz, Hasan Koçoğlu    
     
      1 - Aydınlatılmış onam-erişkin   Pakize Kırdemir
     
      2 - Aydınlatılmış onam-pediyatrik   Berrin Işık
     
      3 - Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması   Hakan Volkan Acar
     
      4 - Malpraktis-Obstetride   Dilek Özcengiz
     
      5 - Malpraktis-Rejyonalde   Hüseyin Öz
     
      6 - Malpraktis-Havayolu sağlanmasında   Senem Koruk
     
      7 - YBÜ-yaşam sonu kararları   Z. Aycan Özdemirkan
     
      8 - YBÜ-futil tedavi   İbrahim Kurt
     
      9 - Taş gibi balon   Serkan Karaman
     
      10 - End-tidalde ani düşüş   Volkan Şıvgın
     
      11 - Kaudal blok sonrası kardiyak arrest   Murat Haliloğlu
     
      12 - Derlenmede desatürasyon   Murat Şahin
           
  08:30 - 10:00   PANEL - 6: Prof.Dr. Kutay Akpir Oturumu: Eğitim Şart!   MAXIM
      Oturum Başkanları: Neslihan Alkış, Zeev Goldik    
     
      Preoperative clinic online   Zeev Goldik
     
      Çevrim-içi sınav TARD tecrübesi   Neslihan Alkış
     
      ESA initiatives relevant for Turkish anaesthetist   Bazil Ateleanu
           
      PANEL - 7: Perioperatif kardiyak değerlendirme: Sık karşılaşılan ikilemler için olgu tartışmaları ve sıklıkla sorulan sorular   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Aslı Dönmez, Gözde Demiralp    
     
      Kardiyoloji konsültasyonu endikasyonları: İletişim anahtardır!   Gözde Demiralp
     
      "Ekokardiyografi için vaka erteleme": Gerçekten gerekli mi?   Onur Demirci
     
      Preoperatif vizitte yeni tanı atrial fibrilasyon: Şimdi ne olacak?   Esra Özayar
     
      Perioperatif kardiak değerlendirme rehberlerinin anestezi pratiğine uygulanması   Cansın Tulunay Kaya
           
      YUVARLAK MASA - 4: Makalelerin dili   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: M. Kemal Bayar, Fevzi Toraman    
     
      Eğrisiyle doğrusuyla randomize kontrollü çalışmalar (Sonuçta Cochrane ne dedi, ne oldu?)   Yalım Dikmen
     
      P değeri, hastalıklardan daha çok insan öldürmüş, doğru mu?   Tuğhan Utku
     
      Önemli bir referans olarak "Uzman görüşü" (Expert Opinion)   Alparslan Apan
     
      Çok merkezli çalışmalar   Mert Şentürk
           
      TÜRK CUMHURİYETLERİ OTURUMU: Günümüzde anestezi ilişkili klinik problemler     ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek, Hülya Başar    
       
     
     
      Perioperatif anemi   Abror Valihonov
   
    İntravenöz demir tedavisi   Mustafa Arslan
   
    Kanama riskini önceden öngörebilmek ve önlemek   Metin Alkan
           
      SÖZ BİZDE OTURUMU - 3   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Abdülkadir But, Mesut Erbaş    
     
      Gastrointestinal endoskopi yapılan hastalarda sedasyona bağlı komplikasyon sıklığı   Nurdan Kamilçelebi
     
      Beşyüzü aşkın peroral endoskopik miyotomi (POEM) uygulanan olguda klinik tecrübelerimiz   Yılmaz Yenigün
     
      ERAS ve farkındalık düzeyimiz   Neslihan Uztüre
     
      Prokalsitonin özellikleri, etkinliği ve kullanım amaçları   Savaş Altınsoy
     
      Anestezist gözüyle karaciğer nakli planlanan hasta   Süheyla Karadağ Erkoç
     
      Toraks cerrahisinde fasial plan blokları   Mete Manici
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8 (S77-S90 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Işıl Özkoçak Turan, Gözde Altuntaş Uzun    
           
  S-77 Olgu sunumu: 14 haftalık gebe hastada total tiroidektomi ve anestezi yönetimi Nebia Peker
     
  S-78 Rejyonel anestezide perioperatif hasta memnuniyeti ve etkileyen faktörler Bora Bilal
     
  S-79 Rinoplasti yapılan hastalarda intraoperatif lidokain infüzyonunun postoperatif analjezik etkinliğinin araştırılması İrem Ateş
     
  S-80 Sugammadeksin ketamin anestezisinde derlenme üzerine etkisi; deneysel bir çalışma Selçuk Kayır
     
  S-81 Tümör rezeksiyonu Için uyanık ktaniyotomi uygulamalarımız Hilal Aslan
     
  S-82 Youtube kaynaklı türkçe "Temel yaşam desteğI" ve "Kalp masajı" videolarının değerlendirilmesi Bülent Hanedan
     
  S-83 Arteriovenöz malformasyon hastasında intraoperatif duramater açılmadan gelişen ve tekrarlayan hava embolisi Esra Adıyeke
     
  S-84 Başarısız bel cerrahisinde posterior epiduroskopi-balon dilatasyon uygulamasının etkinliğI Özkan Atay
     
  S-85 Çoklu periferik sinir bloğunda unutulmaması gereken tanı: Methemoglobinemi Yusuf Harun İren
     
  S-86 Düzeltilmemiş tek ventriküllü gebede başarılı sezaryen doğum deneyimimiz Nadide Örs
     
  S-87 Elektif total abdominal histerektomi ve bilateral ooferektomi yapılan hastalarda intraoperatif farklı dozlarda uygulanan lidokain infüzyonun postoperatif ağrı kontrolüne ve analjezi tüketimine etkilerinin gözlenmesi Dudu Duygu Gül
     
  S-88 Preoperatıve arterıal and venous cannulatıon ın re-do cardıac surgery: From the poınts of safety and cost effectıveness Yahya Yildiz
     
  S-89 Preoperatif ısıtmanın perioperatif istenmeyen hipotermi üzerine etkileri Fatma Kavak Akelma
     
  S-90 Sigaranın kulak burun boğaz cerrahisinde nitrogliserin ile uygulanan kontrollü hipotansiyon üzerine etkileri Betül Sinoğlu
           
  10:00 - 10:30   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 2 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-POSTER ALANI
           
     
MEDTRONIC KURSU - 1 (KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ)  
  KASTAMONU
      CO2'nin Dili   Tuğhan Utku
           
      KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  10:30 - 11:30   KONFERANSLAR - 1   MAXIM
      Oturum Başkanı: Altan Şahin     
     
      Anaesthesia: A science of art   Pedro Girao
           
      KONFERANSLAR - 2   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Nahit Çakar, Necmettin Ünal    
     
      Procedures for recruiting maneuvers and setting the optimal PEEP at bedside   Javier Belda
     
      Fluid therapy: be liberal or restrictive?   Zsolt Molnar
           
      SOSYAL KONFERANS - 1   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanı: Fikret Kutlu    
     
      Paranın etiği   Burçak Güven
           
      SÖZ BİZDE OTURUMU - 4   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Güner Dağlı, M.Murat Sayın    
     
      Çocuklarda rejyonel anestezi uygulamaları   Hacer Şebnem Türk
     
      Mide gerçekten dolu mu? Gastrik ultrasonografi   Muhammet Ahmet Karakaya
     
      Morbid obez hastanın ameliyat öncesi hasta hazırlığı ve anestezisi   Pınar Sayın
     
      Tiroid/paratiroid cerrahisi anestezisinde nereden geldik, nereye gidiyoruz?   Fulya Yılmaz
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9 (S91-S100 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Nedim Çekmen, Savaş Altınsoy    
           
  S-91 Skolyoz nedeniyle opere edilen hastalarımızda anestezi deneyimlerimiz Şemsi Mustafa Aksoy
     
  S-92 Sünnet yapılan çocuklarda ultrason eşliğinde yapılan dorsal penil sinir bloğu ile klasik yaklaşımla uygulanan dorsal penil sinir bloğunun postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması - ön sonuçlar Süheyla Abitağaoğlu
     
  S-93 Yaşlı hastalarda beslenme durumunun postoperatif dönem üzerine etkileri Özlem Sezen
     
  S-94 Entübe edilemeyen beyin cerrahisi operasyonunda SKALP ve TAP blok kombinasyonu Onur Karaca
     
  S-95 G6pd eksikliğI olan intrakraniyal kitle olgusu Tuğba Uç
     
  S-96 Genel anestezi alan hastalarda zor laringoskopiyi öngörmede yeni klinik testlerin karşılaştırılması Fulya Yılmaz
     
  S-97 Mavi kod olgularının retrospektif analizi Rasim Onur Karaoğlu
     
  S-98 Pericapsular nerve group (PENG) block for spica cast ın developmental dysplasia of the hip Onur Koyuncu
     
  S-99 Perkütan kist hidatik tedavisinde anaflaksi yönetimi Erdoğan Duran
     
  S-100 Posterior fossa cerrahisinde anestezi yönetimi; bir çocuk olgu Fatma Kavak Akelma
           
  11:30-12:30   PROF. DR. SADİ SUN OTURUMU   ISTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Ali Günerli, Erdal Güzeldemir    
     
      Gelecekte hasta hekim ilişkileri   İskender Sayek
           
      KONFERANSLAR - 3   MAXIM
      Oturum Başkanları: Zekeriyya Alanoğlu, Hatice Türe    
     
      Intracerebral and subarachnoid hemorrhage emergencies: Perioperative and critical care management                                                                          Federico Bilotta
     
      10 essential papers for every anaesthetist   Bazil Ateleanu
           
      PANEL - 8 : End of life in ICU   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Jan-Peter Jantzen, Atilla Ramazanoğlu    
     
      End-of-life in Germany     Marcelo Gama de Abreu
     
      Ethics and resources   Paul Kessler
     
      Ethical guidelines and counseling-worthwhile for implementation?   Christian Brülls
           
      TARD ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları:Neslihan Alkış, Mert Şentürk    
     
      Hasta kan yönetimi proje grubundan ÇMKA: CEKATU   Dilek Ünal
           
  12:30 - 13:30   ÖĞLE YEMEĞİ    
           
  13:30-15:00   KONFERANSLAR - 4   MAXIM
      Oturum Başkanları: Altan Şahin, Elif Bengi Şener    
     
      Perioperatif hipotansiyon   Alparslan Turan
     
      Deliberate hypotension for ear and nose surgery:how low can you go?   Pedro Girao
     
      TİVA-TCI'da nosisepsiyonun monitorizasyonu   Susilo Chandra
           
      KONFERANSLAR - 5   ISTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Necmiye Hadimioğlu, Dilek Memiş    
     
      Contrast induced nephropathy   Fuat Hakan Saner
     
      Optimizing perioperative care in patients with liver disease   Gianni Biancofiore
     
      Flow controlled ventilation: A new approach to solve old problems   Dietmar Enk
           
      PANEL - 9: Sepsisin ilk 1 saati   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Necmettin Ünal, İsmail Cinel    
     
      Sıvı resüsitasyonu açısından   Murat Yılmaz
     
      Antibiyotik tedavisi açısından   Levent Döşemeci
     
      Organ desteği açısından   Murat Aksun
     
      Medikolegal açıdan   Namigar Turgut
           
      KONFERANSLAR - 6: Ultrason eşliğinde bloklar: Yenilik var mı?   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Osman Nuri Aydın, Nurten İnan    
     
      Gövde bloklarında   Yavuz Gürkan
     
      Üst ve alt ekstremite bloklarında   İsmet Topçu
           
      KONFERANSLAR - 7: Mekanik dolaşım desteği alan hastalarda anestetik yaklaşım   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Filiz Tüzüner, Fikret Kutlu    
     
      Ecmo hastasi ameliyathaneye geliyor: Ne bilmeliyiz?   Gözde Demiralp
     
      Ventriculer Assist Makineleri ile ilgili her anezistin bilmesi gerekenler   Onur Demirci
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10 (S101-114 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Şennur Uzun, Yavuz Akçaboy    
       
  S-101 Septorinoplasti cerrahisi geçiren hastalarda sfenopalatin gangliyon bloğunun postoperative ağrı üzerine etkisi Harun Uysal
     
  S-102 Shapiro sendromlu çocuk olguda humerus distal uç kırığı Için supraklavikuler brakiyal pleksus bloğu uygulamamız Serkan İslamoğlu
     
  S-103 Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (SRC-HİPEK) uygulanan hastalarda intraoperatif kardiyovasküler olayların pro-bnp, ck-mb ve troponin-t ile değerlendirilmesi Gülşah Kartal
     
  S-104 Şuuru kapalı ve/veya sedatize iletişim kurulamayan yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında davranışsal ağrı ölçeğI (BPS) ve yoğun bakım ağrı gözlem formu'nun (CPOT) analjezi nosisepsiyon indeksi (ANİ) ile karşılaştırılması Ali Haspolat
     
  S-105 Tek akciğer ventilasyonunda otomatik hedef kontrollü anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi: Pilot çalışma Mustafa Emrah Yüksek
     
  S-106 Aintree kateter aracılı fiberoptik trakeal entübasyonda LMA protector ve I-gel'in karşılaştırılması Mehmet Yılmaz
     
  S-107 Erişkin karaciğer nakli sonrası erken gelişen akut böbrek yetmezliği Oya Ferah
     
  S-108 Hasta kontrollü epidural analjezide boluslu sürekli infüzyon ve aralıklı bolus uygulamalarının karşılaştırılması Deniz Sivrioğlu
     
  S-109 Karaciğer transplantasyonu sonrası ERCP planlanan hastada hipotirodi ve anestezi yönetimi Meryem Onay
     
  S-110 Malign hipertermi riski olan iki hastada ameliyathane dışı anestezi deneyimimiz Mohammad Sevimli
     
  S-111 Meme kanseri cerrahisi uygulanan hastalarda serratus düzlem bloğu ile serratus düzlem bloğu+pektroal 1 blok kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması Serdar Yeşiltaş
     
  S-112 Mesane tümörü operasyonlarında genel ve rejyonel anestezi tekniklerinin, nötrofil/ lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarına etkisi Güldeniz Argun
     
  S-113 Torakotomi operasyonu öncesi ağrı eğitiminin postoperatif ağrı düzeylerine etkisi Emel Gündüz
     
  S-114 Türkiye'de anesteziyoloji ve reanimasyon hekimlerinin lokal anestezik toksisitesi ile ilgili farkındalık ve hazırlık düzeyleri Hafize Fisun Demir
           
  15:00-15:30   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 3 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-Poster Alanı
           
      MEZİTLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ POSTER YARIŞMASI   ANTALYA - 2
      Jüri Başkanı : Meltem Uyar    
      Jüri Üyeleri : Ferda Kahveci, Birgül Yelken
           
      Deneysel Olarak Alzheimer Oluşturulan Sıçanlarda Tekrarlayan Anestezi Uygulamasının Beyin Dokusu ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi   Ayça Taş Tuna
           
      Deneysel sepsis modelinde hidroksiürenin proinflamatuar sitokin ve doku histopatolojileri üzerine etkileri   Gökçen Kültüroğlu
           
      Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili Enfeksiyonun Önlenmesi; Kateter Bakım Tekniklerinin Karşılaştırılması   Selda Özden
           
      Robotik Prostatektomi Yapılan Hastalarda Optik Sinir Kılıfı Çapı ve Göz Küresi Transvers Çapı Değerlendirilmesi   Başak Akça
           
      Prediction of appropriate endotracheal tube size in children: subglottic diameter or epiphyseal diameter of radius?   Esin Altınöz
           
     
MEDTRONIC KURSU - 2 (KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ)  
  KASTAMONU
      Perioperatif Nörokognitif Bozukluklar   Başak Ceyda Meço
           
      KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  15:30 - 16:15   UYDU SEMPOZYUM - 1 : Postoperatif Ağrı Yönetimi ve Deneyimler   MAXIM
      Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek - Süleyman Özyalçın    
     
    Postoperatif ağrıda doğru analjezik seçimi   İsmet Topçu
   
      Postoperatif ağrıda IV ibuprofen ile klinik deneyimler   Yavuz Gürkan
           
  16:15 - 17:45   PANEL - 10: Nöroanestezide tartışmalı konuları tartışalım   MAXIM
      Oturum Başkanları: Hülya Bilgin, Halit Madenoğlu    
     
      Deksmedotimidini nasıl kullansam?   Dilek Özdamar
     
      Laktatemi problem mi?   Sevtap Hekimoğlu Şahin
     
      Ketamin ne zaman? Kime?   Ufuk Kuyrukluyıldız
     
      Sıvı rejimlerinde standardizasyon neden yok?   Şennur Uzun
           
      PANEL - 11: Pediyatrik anestezi özel   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Güner Kaya, Sibel Barış    
     
      Adolesan hastalarda gizlilik ve psikolojik korunma   Serpil Ustalar Özgen
     
      Preoperatif bilgilendirme ne kadar ve nasıl yapılmalı?   Özlem Sağır
     
      Yetersiz ağrı tedavisi ve etik sonuçları   Feray Gürsoy
     
      Rejyonal anestezide yeni ilaçlar - yeni teknikler   Pınar Kendigelen
           
      PANEL - 12: Ortopedi anestezisinde güncel yaklaşımlar   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Nermin Göğüş, Nurten Bakan    
     
      Omuz artroskopisinde hipotansif anestezi   Yavuz Akçaboy
     
      Omuz artroskopisinde cerrahi pozisyonun getirdikleri   Hasan Hüseyin Kılıç
     
      Ayak bileği blokları ve ultrasonografi   Dilek Erdoğan Arı
     
      Yoğun bakımcı gözüyle ortopedi hastası   Canan Balcı
           
      TEZ - ANTİTEZ - 1: Akut solunum yetmezliğinin tedavisinde   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Nahit Çakar, Ferda Kahveci    
     
      Ventilatör tedavisi gerekmez   Nedim Çekmen
     
      Ventilatör tedavisi şarttır   Remzi İşçimen
           
      SÖZ BİZDE OTURUMU - 5   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Remziye Sıvacı, Sanem Çakar Turhan    
     
      Obezite ve anestezi   Bahar Sakızcı Uyar
     
      Ah bu cerrahlar; cerrah gözüyle anestezi uzmanı   Emel Yıldız
     
      Anestezide pozitif kelebek etkisi eras uygulamaları ile mümkün mü?   Gulseren Yılmaz
     
      Sağlıkta farkındalık için   Nilüfer Şenbecerir
     
      Ucuz ama etkili: El yapımı video-laringoskop   Zuhal Çavuş
     
      Nörolojik hastalığı olanlarda rejyonal anestezi   Hadi Ufuk Yörükoğlu
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 11 (S115-S128 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Abdulkadir İskender, İsmail Bozkurt     
           
  S-115 Yenidoğanda transluminasyon yolu ile damar yolu belirlemede pratik ve ucuz bir yöntem: Akıllı telefon flaşı kullanılabilir mi? Levent Özdemir
     
  S-116 ARİSCAT skoru yüksek ve tek akciğer ventilasyonu uygulanan hastalarda recruitment manevrası postoperatif pulmoner komplikasyon oranını değIştirir mi? Gökhan Sertçakacılar
     
  S-117 Geriatrik hastalarda pletismografik değIşkenlik indeksi monitörizasyonunun volüm replasmanına etkisi Meliha Orhon Ergün
     
  S-118 Hipospadias cerrahisinde ultrason eşliğinde ın-plane teknikle yapılan dorsal penil sinir bloğu ile düşük doz kaudal epidural blok uygulamasının postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması Volkan Özen
     
  S-119 Intraoperatif farkındalık insidansının tespitinde yönlendirici anket sonuçları ile spontan raporların karşılaştırılması: Ön rapor Pınar Nisani
     
  S-120 Laparaskopik kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sigara tüketiminin postoperatif opioid gereksinimi üzerine etkisi Argun Pire
     
  S-121 Minimal invaziv pektus ekskavatum onarımı ve periferik nöropati Ruslan Abdullayev
     
  S-122 Miyasteniya gravis hastasında robotik asiste torakoskopik timektomi sonrasında ağrı yönetiminde erektör spina plan bloğu Kamil Darçın
     
  S-123 Peroral endoskopik myotomi (POEM) uygulanan olgularda postoperatif hasta kontrollü analjezi uygulamalarının retrospektif incelenmesi Seçil Çetin
     
  S-124 Systemik vasküler rezistans indeks değIşikliğI elektif sezeryan geçirecek hastalarda hipotansiyonu öngörebilir. Betül Başaran
     
  S-125 Asetabulum kırık cerrahisinde postoperatif ağrı Için supin pozisyonda quadratus lumborum bloğu: Kadavra çalışması ve klinik deneyim Melike Korkmaz Toker
     
  S-126 Beyin ölümü, organ bağışı ve nakli: kırşehir ahi evran üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi sağlık çalışanlarının bilgi ve tutumlarına ilişkin kesitsel bir inceleme Fatma Çelik
     
  S-127 Crouzon sendromlu hastada anestezi yönetimi Fatih Yılmazer
     
  S-128 Çocuklarda sevofluran ve dezfluran anestezisinde roküronyumun nöromüsküler blok etkisi ve sugammadeks ile geri dönüşümü Gamze Pirinç Şaşıoğlu
           
  17:45-19:00   PANEL - 13: Travmada güncel monitorizasyon metodları   MAXIM
      Oturum Başkanları: Semih Küçükgüçlü, Nil Kaan    
     
      Multitravmada ilk değerlendirme   Mustafa Kemal Bayar
     
      Mikrodolaşımın düzenlenmesi   Murat Gündüz
     
      Penetran toraks travması: Ya havayolu travması da oldu ise?   Ayten Saraçoğlu
     
      İntra abdominal basınç artışının getirdikleri   Hülya Ulusoy
           
      PANEL - 14: İntraoperatif yapay solunumda "Zor hastalar"   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Mehmet Uyar, Gönül Ölmez Kavak    
     
      Obezite   Birgül Yelken
     
      Non-intubated anaesthesia for VATS-lobectomy: new frontiers   Zsolt Molnar
     
      İleri KOAH   İsmail Demirel
     
      KİBAS   Özlem Korkmaz Dilmen
           
      PANEL - 15: Nütrisyonda temel konular   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Nur Baykara, Hafize Öksüz    
     
      İndirekt kalorimetriyi değerlendirmek   Kubilay Demirağ
     
      Klavuzların hedefleri ne kadar uygulanabilir?   Ahmet Eroğlu
     
      Kritik bakım hastasında erken fazda beslenmeyi tartışalım   Dilek Kazancı
     
      Katabolik hasta ve nütrisyon problemleri   Ender Gedik
           
      PANEL - 16: "Yaş almış"hastalarda   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Fatiş Altındaş, Semra Demirbilek    
     
      Risk skorlama sistemleri   Sanem Çakar Turhan
     
      Perioperatif optimizasyon stratejileri   Nuray Altay
     
      ERAS protokollerinin uygulanabilirliği   Banu Eler Çevik
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 12 (S129-S140 arası bildiriler)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Sadık Özmen, Onur Özlü    
           
  S-129 Doktor ve hemşirelerin deliryum hakkındaki bilgi ve tutumları: Anket çalışması Merve Ezgi Dinçer
     
  S-130 Dünya sepsis literatürünün bibliyometrik analizi Güvenç Doğan
     
  S-131 Genel anestezi altında yapılan laporoskopik kolesistektomilerde, operasyon odasındaki laminar akımlı iklimlendirme sistemi istenmeyen perioperatif hipotermide etkili midir? Randomize klinik araştırma. Recai Dağlı
     
  S-132 Goldenhar sendromu tanısı olan hastada zor havayolu yönetimi Sinan Yılmaz
     
  S-133 Intraoperatif ağrının monitörizasyonu ve hemodinamik değIşiklikler ile korelasyonu: Vaka serisi Çağrı Özdemir
     
  S-134 Koroner arter baypas greftleme cerrahisinde bispektral indeks monitörizasyonunun intraoperatif desfluran tüketimine etkisi Ebru Kaval
     
  S-135 Kritik hastada kan transfüzyonunun laktat ve santral venöz oksijenasyon değerleri üzerindeki etkileri Esin Öztürk
     
  S-136 Limb-girdle musküler distrofi (LGMD)'li çocuk da anestezi yönetimi: Olgu sunumu Mehmet Duran
     
  S-137 Pediatrik hastalarda kas gevşetici uygulamadan supraglottik havayolu aygıtı kullanımının yerleştirme koşulları ve perioperatif morbidite üzerine etkisi Mert Nakip
     
  S-138 PiCCO monitoring in pediatric patients undergoing liver transplantation Zeynep Ersoy
     
  S-139 Total diz artroplastisi uygulanan brugada sendromlu hastada anestezi yönetimi Gizem Kökten
     
  S-140 Yenidoğan dev sakrokoksigeal teratom cerrahisinde anestezi deneyimimiz Sema Şanal Baş
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 13 (S141-S152 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Dilek Erdoğan Arı, Kutluk Pampal    
           
  S-141 Elektif sezaryen operasyonlarında hastanın tahmin ettiğI ve hissettiğI spinal ponksiyon ağrısının karşılaştırılması Nihan Aydın Güzey
     
  S-142 Majör abdominal cerrahi yapılan hastalarda intraoperatif idame sıvısı olarak izotonik ve dengeli (İsolyte S) kullanımının elektrolit dengesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Hilal Topkaraoğlu
     
  S-143 Minör alt abdominal cerrahi uygulanan çocuk hastalarda ultrasonografi eşliğinde erektör spina düzlem bloğu uygulamasının rejyonel oksijen saturasyonu ve peroperatif analjezik gereksinimi üzerine etkisinin incelenmesi Serdar Yeşiltaş
     
  S-144 Pediatrik özafagogastroduodenoskopi Işlemlerinde sedasyon sırasında kullanılan kapnografinin etkinliğI: Randomize kontrollü çalışma Ebru Tarıkçı Kılıç
     
  S-145 Preoksijenasyonda apl(havayolu basıncı sınırlandırma) valvinin kullanımı Mahmut Arslan
     
  S-146 Spinal anestezi ile sezaryen sonrası gelişen sinüs ven trombozu ve subaraknoid kanama Mehtap Gürler Balta
     
  S-147 Açık kalp cerrahisinde vücut kütle indeksinin morbidite ve mortalite üzerine etkisi Tülay Örki
     
  S-148 Büyük sakrokoksigeal teratomlu prematür yenidoğanda anestezi yönetimi Serdar Demirgan
     
  S-149 Can neutrophil-to-lymphocyte or platelet-to-lymphocyte ratio be used to predict postoperative nausea and vomiting in breast reduction Onur Karaca
     
  S-150 Cerrahi hasta pozisyonlarının serebral oksijen saturasyonuna etkisinin yakın kızıl ötesi spektroskopi (nırs) ile değerlendirilmesi Hakan Tapar
     
  S-151 Elektif major abdominal onkolojik cerrahide revize kardiyak risk indeksi ile postoperatif nonkardiyak morbidite ilişkisi Büşra Aksu
     
  S-152 Gebeliğe bağlı hipertansif hastalıklarda, şok indeksi değerinin maternal ve fetal etkilerinin retrospektif değerlendirilmesi Seniyye Ülgen Zengin
  07:45-08:30   PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM SENARYOLARI (kayıt olmak için tıklayınız)   PDÖ Alanı
      Oturum Başkanları: Hüseyin Öz, Hasan Koçoğlu    
     
      1 - Aydınlatılmış onam-erişkin   Pakize Kırdemir
     
      2 - Aydınlatılmış onam-pediyatrik   Berrin Işık
     
      3 - Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması   Hakan Volkan Acar
     
      4 - Malpraktis-Obstetride   Dilek Özcengiz
     
      5 - Malpraktis-Rejyonalde   Hüseyin Öz
     
      6 - Malpraktis-Havayolu sağlanmasında   Senem Koruk
     
      7 - YBÜ-yaşam sonu kararları   Z. Aycan Özdemirkan
     
      8 - YBÜ-futil tedavi   İbrahim Kurt
     
      9 - Taş gibi balon   Serkan Karaman
     
      10 - End-tidalde ani düşüş   Volkan Şıvgın
     
      11 - Kaudal blok sonrası kardiyak arrest   Murat Haliloğlu
     
      12 - Derlenmede desatürasyon   Murat Şahin
     
  08:30 - 10:00   PANEL - 17: TARD ve LICAGE işbirliği oturumu: Ağır karaciğer hastalığında transplantasyon ve getirdikleri   MAXIM
      Oturum Başkanları: Fuat Hakan Saner, Sezgin Ulukaya    
     
      Sirotik hastada sepsis ve yönetim planı   Fuat Hakan Saner
     
      Perioperatif koagülasyon bozuklukları ve aneminin yönetimi   Sezgin Ulukaya
     
      Renal yetmezlik yönetimi   Pınar Zeyneloğlu
     
      Enhanced recovery after transplantation- revisited in the MELD era   Gianni Biancofiore
     
      PANEL - 18: Günübirlik rejyonal anestezide   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Alparslan Turan, Sıtkı Göksu    
     
      Adjuvan ajanların yeri vardır   Yücel Karaman
     
      Ameliyathane dışında yeri var mı?   Derya Özkan
     
      Yenilik var mı?   Alparslan Turan
     
      Taburculukta takip standartlarını belirleyelim   Berna Kaya Uğur
           
      PANEL - 19: Jinekolojik-onkolojide değişen cerrahi, değişmeyen anestezi   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Tülay Özkan Seyhan, G. Oya Hergünsel    
     
      Jinekolojik onkolojide genişleyen cerrahi tedaviler   Süheyla Ünver
     
      İleri yaş ve morbid obezde değişenler   G. Oya Hergünsel
     
      Sıcak kemoterapi sorunu   Ferdi Menda
     
      Sıvı, kan-kan ürünleri açısından yeni yaklaşımlar   Banu Kılıçarslan
           
      KONFERANSLAR - 8   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanı: İclal Özdemir Kol    
     
      Ulusal standartlarımızı belirleyelim: Resüsitasyon   Şule Akın
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 14 (S153-S166 arası bildiriler)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Ülkü Aypar, Betül Başaran    
           
  S-153 Haddad sendromlu infant ve anestezi Canan Salman Önemli
     
  S-154 Hipotansif anestezi'nin serebral perfüzyon ve kandaki antioksidan düzeyleri ile HIF 1a üzerine etkisi Harun Uysal
     
  S-155 Joubert sendromlu hastada sugammadeks kullanımı: Olgu sunumu Sümeyra Gökdemir
     
  S-156 Kombine off-pump koroner arter bypass ve karaciğer transplantasyonunda anestezi Pelin Karaaslan
     
  S-157 Peroperatif gelişen vagal uyarı sonrası ani kardiyak arrest; vaka sunumu Duygu Demiriz Gülmez
     
  S-158 Postdural ponksiyon baş ağrısında 2. Epidural kan yaması, neden? Gürkan Demir
     
  S-159 Travmatik beyin hasarında mortaliteyi belirlemede APACHE II mi INCNS mi ? : Retrosepektif kohort çalışma Yağmur Kuşçu
     
  S-160 ASD operasyonu geçirmiş gebede aynı seansta gerşekleştirilen sezaryen ve robotik intrakardiyak kitle operasyonundaki anestezi deneyimimiz Mehmet Emin İnce
     
  S-161 Desflurane-propofol combination and von hippel lindau disease: Another choice for anesthesia under neurologic monitoring Tugba Uc
     
  S-162 Hepatoblastom rezeksiyonu: İntraoperatif exitus vakası Fatih Sağ
     
  S-163 Karaciğer transplante edilen hastada usg ile erektör spina bloğu ve opioidsiz anestezi uygulaması Behiç Girgin
     
  S-164 Kardiyorenal sendromlu {ejeksiyon fraksiyonu< %20} hastada renal transplantasyon tedavisi; olgu sunumu Sibel Temür
     
  S-165 Kliniğimizde video yardımlı torakoskopik lobektomi yapılan olgularında aralıklı erektör spina plan bloğu ile epidural analjezinin postoperatif etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesi Yılmaz Yenigün
     
  S-166 Mukopolisakkaridoz tip 2 sendromlu pediatrik hastada havayolu yönetimi Ahmet Onat Bermede
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 15 (S167-S180 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Abdurrahim Derbent, Berna Çalışkan    
           
  S-167 Mukopolisakkaridozlu olguda anestezi yönetimi Nazan Kocaoğlu
     
  S-168 Robotik radikal prostatektomide anestezi deneyimlerimiz Tuna Şahin
     
  S-169 Septoplasti operasyonlarında ketamin+propofol ile midazolam+fentanil sedoanaljezi yöntemlerinin retrospektif karşılaştırılması Bilge Olgun Keleş
     
     
  S-170 Tek diz artroplastilerinde genel anestezi ve periferik blok uygulamalarının, cerrahiye karşı oluşan postoperatif stres ve inflamatuar yanıta etkilerinin karşılaştırılması Özge Okursoy Katırağ
     
  S-171 Torakotomiyle yapılan redo tvr (trikuspıd valve replacement) vakasında erektör spina bloğu ile intraoperatif ve postoperatif analjezi yönetimi Behiç Girgin
     
  S-172 Trendelenburg pozisyonun obez hastalarda göz IçI basıncına etkisi Betül Başaran
     
  S-173 Yoğun bakımda multitravmalı hastada ağrı yönetiminde erektör spina plan bloğu Mehtap Gürler Balta
     
  S-174 Akupunkturun endovenöz ablasyon tedavisinde ağrı, IL 17 ve IL 23 üzerine etkisinin araştırılması; prospektif, randomize, kontrollü çalışma Yavuz Orak
     
  S-175 Bardet biedl sendromu ile birlikte kalıtsal methemoglobinemisi bulunan pediatrik hastanın anestezi yönetimi Murat Tümer
     
  S-176 Ecmo'lu yenidoğanda trakeal segmental rezeksiyon ve uç uca anastomoz cerrahisi sırasında anestezi yönetimi Pınar Özdemir Yaşar
     
  S-177 Elektif cerrahiye alınan duchenne musküler distrofi' li çocuk olguda total intravenöz anestezi uygulaması Tuna Şahin
     
  S-178 Karaciğer transplantasyonlarında oluşan kognitif fonksiyon değIşikliklerinin beyin hücresel zedelenmesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi Aslı Tetik
     
  S-179 Literatürde karbonmonoksit intoksikasyonu; bir bibliyometrik analiz Selçuk Kayır
     
  S-180 Lomber disk herniasyonu cerrahisi yapılan hastada postoperatif analjezi yönetimi Için modifiye torakolomber interfasiyal plan bloğu uygulaması Fatma Pınar Uçar
           
  10:00-10:30   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 4 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-Poster Alanı
           
     
MEDTRONIC KURSU - 3 (KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ)  
  KASTAMONU
      "Anestezide hasta güvenliği" imza etkinliği   Tuğhan Utku
           
      KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  10:30 - 11:30   KONFERANSLAR - 9 : Beyin fonksiyonu monitörizasyonunda en son teknikler   MAXIM
      Oturum Başkanı: Hüseyin İlksen Toprak    
     
      Cerebral oxygenation new insights and new challenges                                                                           Basil Matta
     
      Oksijen terapi monitörizasyonunda yeni stratejiler: ORI   Hüseyin İlksen Toprak
           
      KONFERANSLAR - 10   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Hülya Bilgin, Yavuz Gürkan    
     
      Quadratus lumborum bloğu   Rafael Blanco Davila
     
      Sevoflurane: Impurities and stability testing   Quirino Piacevoli
           
      YUVARLAK MASA - 5: Sezaryende postoperatif analjezi de bizim işimizdir!   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Hakkı Ünlügenç, Ayşin Selcan    
     
      Oral analjeziklerde yenilik var mı?   Canan Yılmaz
     
      Trunkal blok alternatif teknik olabilir   Serbülent Gökhan Beyaz
     
      Deksmedotimidin kullanılabilir mi?   Zeynep Akçaboy
     
      Annede kullanılan analjezikler ve yenidoğan   Sevgi Bilgen
           
      PANEL - 20: Genel Anestezinin irreversibl sonuçları   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Meral Kanbak, Selim Turhanoğlu    
     
      Non-kardiyak cerrahi sonrası miyokard hasarı: Anestezi masum mu?   Özge Köner
     
      Postoperatif nörokognitif disfonksiyon açısından   İpek Bostancı
     
      Gelişen fetuse en az yan etki: ama nasıl?   Berrin Işık
           
      DESFLURAN SUNU YARIŞMASI   ANTALYA - 2
      Jüri Başkanı : Ahmet Eroğlu    
      Jüri Üyeleri : Sadık Özmen, Pakize Kırdemir, Osman Ekinci, Hülya Ulusoy
           
  DES-1   İntrakranial kitle anestezi yönetiminde beklenmedik yolculuk: MEP-Fluran   Yusuf Harun İren
           
  DES-2   Tek akciğer ventilasyonunda desfluran ile minimal akım anestezi uygulaması: Olgu sunumu   Fatih Doğu Geyik
           
  DES-3   Pediyatrik hastalarda azot protoksitsiz düşük akımlı anestezi uygulaması: Olgu sunumu   Şeyma Ünal
           
  DES-4   Sistemik lupus eritematozus'lu gebede sezeryan anestezisi yönetimi   Özlem Öz Gergin
           
  DES-5   105 yaşındaki hastada desfluran ile genel anestezi deneyimimiz: Olgu sunumu   Mukadder Şanlı
           
  DES-6   Uzun süreli laparoskopik cerrahide desfluran ile düşük akımlı anestezi uygulaması: Olgu sunumu   Hafize Fisun Demir
           
  DES-7   Minimal akımlı anestezi uygulanan iki olguda başlangıç desfluran tüketiminin karşılaştırılması   Tahsin Şimşek
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 16 (S181-S190 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Ayça Taş Tuna, Onur Selvi    
           
  S-181 Pediatrik laparoskopik kolesistektomi Için erektor spina plan bloğun etkinliğI: Vaka serileri Ömer Karaca
     
  S-182 Sağ atrial tümör trombüsü saptanan gebede anestezi yönetimi: Olgu sunumu Ayşe Karataş
     
  S-183 Sol ventrikül destek cihazı eksplantasyonu Zeliha Aslı Demir
     
  S-184 Syria war, outcomes and management of traumatic brain İnjury: A comparative analysis of two neighboring populations Ebru Tarıkçı Kılıç
     
  S-185 Tip 1 spinal muskular atrofili olguda genel anestezi uygulaması: Olgu sunumu Şeyma Baykan
     
  S-186 Tiroidektomi hastalarında post-operatif analjezi Için ultrason eşliğinde bilateral yüzeyel servikal pleksus bloğu klinik tecrübemiz Mert Nakip
     
  S-187 Acil şartlar altında ameliyat edilen beyin cerrahi travma olgularının retrospektif değerlendirilmesi Ümran Karaca
     
  S-188 Ameliyathane çalışanlarında anestezik gazlara maruziyetin inflamatuar parametreler üzerine olan etkisi Betül Başaran
     
  S-190 Bilateral redüksiyon mamoplasti cerrahisinde ultrason-eşliğinde torakal paravertebral ve erektör spina plan bloklarının dermatomal duyu blokaj dağılımı ve analjezik etkinlikleri: Olgu sunumu Esin Altınöz
           
           
  11:30 - 12:30   UYDU SEMPOZYUM - 2   MAXIM
      Oturum Başkanı: Nurdan Bedirli    
 
 
    Postoperatif pulmoner komplikasyonları önlemede koruyucu ventilasyon stratejileri   Javier Garcia Fernandez
           
      SOSYAL KONFERANS - 2   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanı: Jülide Ergil    
     
      İnsan ve Aslan   İbrahim Sayın
           
      KONFERANSLAR - 11 : Kan yoluyla bulaşan hastalıkların yönetiminde anestezistlerin rolü olabilir mi?   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Neslihan Alkış , Demet Aydın Tok    
     
      Anestezi Uzmanlarının Gözünden   Menekşe Özçelik
     
      Enfeksiyon Uzmanlarının Gözünden   Hüsnü Pullukçu
           
  12:30-13:30   ÖĞLE YEMEĞİ    
           
  13:30-15:00   PANEL - 21: Akademik açıdan etik   MAXIM
      Oturum Başkanları: Necati Gökmen, Mustafa Aksoy    
     
      Klinik araştırmalarda etik   Hamdi Akan
     
      Hayvan deneylerinde etik kuralların sınırları   Bayram Yılmaz
     
      Fraud in publications   Federico Bilotta
           
      PANEL - 22: Dışı seni, içi beni yakar: Ameliyathane dışı anestezi   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Leyla İyilikçi, Şebnem Atıcı    
     
      Mevzuat ne diyor?   Yavuz Demiraran
     
      Bitmeyen onam sorunu   Leyla İyilikçi
     
      ASA III-IV hasta olur mu?   Sami Eksert
     
      Derlenme nerede olmalı   Abdurrahim Derbent
           
      PANEL - 23: Nöroanestezide; "ne yapar, nasıl önlenir?"   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Serap Karacalar, Derya Özkan    
     
      Hiperoksi   Neval Boztuğ
     
      Hipertansiyon   Züleyha Kazak Bengisun
     
      Serebral iskemi   Yasemin Güneş
     
      Kafaiçi basınç artışı   Serap Karacalar
           
      DENEYSEL ARAŞTIRMALAR SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI   ANTALYA - 1
      Jüri Başkanı : Nahit Çakar    
      Jüri Üyeleri : Mert Şentürk, Karamehmet Yıldız, Sezgin Ulukaya, Remzi İşçimen
           
  DY-1   Tekrarlayan dozlarda aralıklı ketamin uygulamasının infant rat ürogenital sistemindeki etkilerinin araştırılması   Hülya Kaşıkara
           
  DY-2   Esmololün ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etkisin araştırılması   Ülkü Sabuncu
           
  DY-3   Travmatik beyin hasarında artmış bağırsak geçirgenliğine Deksmedetomidin'in etkisi   Onur Karaca
           
  DY-4   Farklı dozlardaki amantadinin ratlarda hepatik iskemi reperfüzyon hasarında akciğer dokusuna etkisi   Fatih Şahin
           
  DY-5   Rat akciğer kökenli mezenkimal kök hücresi üzerine Deksmedetomidin'in etkisi   Sibel Çatalca
           
  DY-6   Deneysel olarak Alzheimer oluşturulan yaşlı ratlarda fullerenol C60'ın oksidan durum ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi   Nuray Camgöz Eryılmaz
           
  DY-7   Levosimendan, tekrarlayan izofluran anestezisine bağlı Nöro-Apoptoz ve Kognitif Disfonksiyonu engellemektedir   Serdar Demirgan
           
  DY-8   Farklı dozlarda uygulanan Apelin-13'ün analjezik minimum etkin dozu ve böbrek dokusu üzerine etkilerinin araştırılması   Çağrı Özdemir
           
  DY-9   Sıçanlarda çekum ligasyonu ve perforasyonu ile indüklenen sepsise bağlı akciğer hasarında likopenin etkilerinin araştırılması   Özgür Özmen
           
  DY-10   Amantadin kullanımında ilaç-reaktif interaksiyonunun spektrofotometrik ve immunoassay test sonuçlarına etkisinin deneysel araştırılması   Evren Büyükfırat
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 17 (191-S203 arası bildiriler)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Enver Özgencil, Engin Ertürk    
           
  S-191 Bilateral wilms tümörüne bağlı solunum sıkıntısı olan hastalarda anestezi yönetimi Merve Özer
     
  S-192 Bir gebe iki kardiyak arrest? Melike Gençer
     
  S-193 Dikkatli bakı ve klinikler arası bilgi paylaşımı: laringoskopiden larinks kanseri tanısına; olgu sunumu İsmail Sümer
     
  S-194 Diyaliz kateteri takılamayan hastada transtorasik kardiyak katater takılan hastanın klinik seyri Soner Kına
     
  S-195 Ehler-danlos sendromu tip-4 tanısı olan olguda sezaryen Için anestezi uygulaması Manolya Aksoy
     
  S-196 Extracorporeal membran oksijijenizasyon (ECMO) eşliğinde yapılan kardiyopulmoner resusitasyon (E-CPR) deneyimlerimiz Pınar Karaca Baysal
     
  S-197 Gebeliğe bağlı hipertansif bozukluğu olan hastalarda tromboemboli profilaksisinin pre-postnatal komplikasyonlar üzerine etkisi Ayten Saraçoğlu
     
  S-198 Genel anestezi altında transüretral prostat rezeksiyonu sonrası asemptomatik derin hiponatremi: Olgu sunumu Özgecan Kaynarca
     
  S-199 Hamamy sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: Olgu sunumu Merve Göknur Soysal Kaya
     
  S-200 I-gel laringeal maske kullanılan hastalarda iki farklı yerleştirme yönteminin karşılaştırılması İlkay Baran
     
  S-201 Inferior lomber triangle hernili hastada erektör spina plan bloğu uygulamamız: Ender görülen bir olgu Serdar Yeşiltaş
     
  S-202 Intramuskuler enjeksiyon sonrasında gelişen siyatik sinir nöropatisinde pulse radyofrekans uygulamaları Gözde Dağıstan
     
  S-203 Kalp transplantasyonlu hastada inguinal herniorafi operasyonunda anestezi yönetimi: Spinal anestezi ve tap blok Arzu Haznevi
     
  S-16 Düşük akımlı anestezi uygulanan tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeks kılavuzluğunda oksijen titrasyonu Ayten Saraçoğlu
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 18 (S204-S218 arası bildiriler)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Mustafa Arslan, Dilek Kazancı    
           
  S-204 Karaciğer nakli uygulanan orak hücreli anemili olguda rotasyon tromboelastrometri Ayşe Yılkınç
           
  S-205 Kardiyak cerrahide venöz laktat arteryel laktatın yerini tutar mı? Alev Şaylan
     
  S-206 Pediatrik hastada quadratus lumborum (QL) bloğunun postoperatif analjeziye etkisi Sümeyra Gökdemir
     
  S-207 Pnömoni tanısı ile yoğun bakım ünitesinde takip edilen olguların tedavi başarısını etkileyen faktörler Gülten Arslan
     
  S-208 Preoperatif deliryumu olan geriatrik hastada desfluran ve opioidsiz anestezi uygulaması Behic Girgin
     
  S-209 Sağ ventrikülde trombüs saptanan behçet hastalığı olan bir çocukta transösefagial ekokardioğarafi kullanımı Emel Gündüz
     
  S-210 The use of pericapsular nerve group block combined with compartment block for cast replacement in an ınfant Onur Koyuncu
     
  S-211 Amniyon sıvısı embolisi: Olgu sunumu Sabri Özaslan
     
  S-212 Amniyotik bant sendromuna bağlı zor havayollu çocukta ultrason rehberliğinde kaudal anestezi Salih Toruk
     
  S-213 Anesthetic management for timpanoplasty in a girl patient with cri du cat syndrome Merve Ağırbaşlı
     
  S-214 Angelman sendromlu (happy puppet: mutlu kukla sendromu) çocuk hastada spinal anestezi uygulaması Serkan İslamoğlu
     
  S-215 Balık alerjisi olan hastada kardiyopulmoner bypass yönetimi Ebru Küçükçotur Kokurcan
     
  S-216 Bronkopulmoner displazi gelişmiş olan prematüre olguda anestezi yönetimi Fatma Kavak Akelma
     
  S-218 Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde mavi kod uygulamasının sonuçları Alper Doğan
           
  15:00 - 15:30   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 5 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-Poster Alanı
           
     
MEDTRONIC KURSU - 4 (KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ)  
  KASTAMONU
      Diyabetik ve Hipertansif Hastada Serebral Otoregülasyon ve NIRS   Fevzi Toraman
           
      KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  15:30 - 17:00   PANEL - 24: Resüsitasyonda etik sınırlar    MAXIM
      Oturum Başkanları: Handan Birbiçer, Şule Akın    
     
      Tanıklı/ tanıksız resüsitasyon   Selda Şen
     
      Kırılgan hastada   Sibel Temur
     
      KPR sonlandırma kararında   Nurcan Doruk
     
      Sahipsiz hastada   Dilek Özcengiz
           
      YUVARLAK MASA - 6: Havayolunda problemlerle başetme    İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Kamil Toker, Osman Ekinci    
     
      Prematür bebekte   Özgür Canbay
     
      Morbid obezde   Evrim Kucur Tülübaş
     
      Baş-boyun travmasında   Emine Arzu Köse
     
      Gebede   Menekşe Okşar
           
      PANEL - 25: Kronik ağrı tedavisinde: "Önce zarar verme!"    İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Sema Tuncer Uzun, Taylan Akkaya    
     
      Pregabalin, Gabapentin   Altan Şahin
     
      Opioidler   Sema Tuncer Uzun
     
      Medikal kannabis   Alp Gurbet
     
      Kronik ağrıda bağımlılık   Mehmet Cesur
           
      ALPARSLAN TURAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI   ANTALYA - 1
      Jüri Başkanı : Suna Gören    
      Jüri Üyeleri : Mustaf Kemal Bayar, Yavuz Gürkan, Ali Fuat Erdem, Ümit Karadeniz
           
  KY-1   Preoperatif lidokain nebulizasyonun çift lümenli endobronşiyal tüp ile trakeal entübasyon sonrası postoperatif boğaz ağrısı ve ses kısıklığına etkisi: Çok merkezli prospektif randomize kontrollü çalışma   Selçuk Yılmaz
           
  KY-2   Ultrason eşliğinde yapılan rhomboid interkostal sinir bloğunun mastektomi ameliyatı sonrası analjezide etkinliğinin değerlendirilmesi: Prospektif, randomize, kontrollü   Başak Altıparmak
           
  KY-3   Prosedürel anestezi uygulanan kolonoskopik girişimlerde vücut kitle indeksinin Integrated Pulmonary Index (IPI) skoruna etkisi   Leyla Kazancıoğlu
           
  KY-4   Acil cerrahide postoperatif olası komplikasyonların öngörülmesindecerrahi APGAR skorunun (SAS) modifiye cerrahi APGAR skoru (mSAS) ile karşılaştırılması   Müslüm Akkılıç
           
  KY-5   Komplike el hareketleri sırasında beyinde aktive olan alanların fMRI kullanılarak tespiti   Derya Kaplan Tosun
           
  KY-6   Intrakranial kitle cerrahisinde beyin korumada %20 mannitol etkili mi?   Esra Yüksel
           
  KY-7   Spinal ve genel anestezinin mesane tümörü operasyonlarında metastatik lenf gangliyon akımına etkisi: Doppler ultrason ön çalışması   Ersen Ertekin
           
  KY-8   Pediyatrik hastalara preoperatif oral karbonhidrat yüklemesi hipotermi riskini azaltır mı?   Levent Özdemir
           
  KY-9   Pediatrik endoskopik girişimlerde ani-monitörizasyonu kılavuzluğunda uygulanan sedasyınun postoperatif derlenme üzerine etkileri   Merve Altıntaş Doğru
           
  KY-10   Laparoskopik cerrahilerde intraoperatif farklı oksijen inspirasyon fraksiyonlarının glikokaliks hasarı üzerine etkisi   Tuğçe Dinç
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 19 (S219-S232 arası bildiriler)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Fatih Özkan, Abdullah Demirhan    
           
  S-219 Huehuetenango'da (Guatemala) kalça displazisi nedeniyle opere edilecek olan 15 aylık hastada spinal anestezi uygulaması Hilal Can
     
  S-220 Kliniğimizde yapılan off-pump koroner arter by-pass greftleme cerrahisinin postoperatif böbrek fonksiyonlarına etkisinin retrospektif incelenmesi Kamil Darçın
     
  S-221 Limb girdle musküler distrofili gebede acil sezaryen ameliyatı Için anestezi yönetimi Tülay Özkan Seyhan
     
  S-222 Morbid obezite ve astımlı pediatrik hastada desfluran güvenilir mi? Sema Şanal Baş
     
  S-223 Mounnıer-kuhn sendromunda yüksek frekanslı jet ventilasyon ile klasik mekanik ventilasyonun kombine kullanımı: Olgu sunumu Burak Nalbant
     
  S-224 Obstrüktif fibrinöz trakeal psödomembran: Ekstübasyon sonrası gelişen nadir bir trakeal darlık nedeni Sibel Çatalca
     
  S-225 Peng bloğu kalça cerrahisi dışında etkili analjezi sağlar mı? Mehmet Can Tunalı
     
  S-227 Endotrakeal tüpün ideal pozisyonunun belirlenmesinde göğüs hareketlerinin izlenmesi ve göğüs oskültasyonu yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması Mert Nakip
     
  S-228 Iki olguda uzun süreli minimal akım anestezi uygulaması: Desfluran alımı Havva Kocayiğit
     
  S-229 Ileri derece torakal kifozlu hastanın posterior segmental enstrümantasyon ameliyatında anestezi yönetimi Ayşe Lafçı
     
  S-230 Infraklavıkuler blok etkinliğinde lokal anesteziklerin konsantrasyon-volüm ilişkisi Duygu Karaduman
     
  S-231 Kalp transplantlı hastada transversus abdominis plan (tap) bloğu ile anestezi ve postoperatif analjezi yönetimi Behiç Girgin
     
  S-232 Kontrollü hipotansif anestezi sonrası gelişen akut böbrek yetmezliğI ve nöropatik ağrı olgusu İsmail Sümer
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 20 (S233-S248)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Serap Karacalar, Aykut Sarıtaş    
           
  S-233 Kulak ve baş-boyun cerrahilerinde endotrakeal tüp kaf basınçlarının pozisyon ile değIşimlerinin takibi: Prospektif gözlemsel çalışma Dilek Hündür
     
  S-234 WPW sendromu olan ve karotis endarterektomi uygulanan bir olguda servikal pleksus bloğu güvenli bir seçenek midir?? Ahmet Salih Süzen
     
  S-235 Yoğun bakımda mortalite tahmininde four skorunun rolü Tarık Ozturk
     
  S-236 Anterior torakotomi ile uygulanan minimal invaziv konjenital kardiyak cerrahide serratus anterior plan bloğu Erman Mengeş
     
  S-237 Bildiri başlığı: kolonoskopi sedasyonunda propofole ketamin veya meperidin ilavesi: Retrospektif bir karşılaştırma İbrahim Akkoç
     
  S-238 Bilgisayarlı tomografik tarama rehberliğinde pulmoner metastazın perkütan radyofrekans ablasyonu Için erector spina düzlem bloğu: Üç olgu Derya Özkan
     
  S-239 Çocuklarda inguinal herni onarımı sonrası kronik ağrı Ruken Yağmur Buluttekin
     
  S-240 Epidural kateter migrasyonu sonrası gelişen solunum arresti Gürkan Demir
     
  S-241 Farklı laringoskop tiplerinin hemodinamik yanıt ve optik sinir kılıf çapı üzerine etkisi: McCOY, MACINTOSH ve C-MAC videolaringoskop Necla Gülçek
     
  S-242 Geriatrik olguda desfluran ile düşük akımlı anestezi uygulaması Özlem Sağır
     
  S-243 Hermansky-pudlak sendromlu bir olguda sol çift lümenli tüp ile anestezi uygulaması Emel Gündüz
     
  S-244 Intranazal adrenalin uygulanan hastada koroner vazospazma bağlı gelişen myokard infarktüsü: Olgu sunumu Mehmet Bay
     
  S-245 Kardiyak cerrahi hastalarında laktat ve laktat klirensinin mortalite üzerine etkisi Gülçin Patmano
     
  S-246 Kronik bel ağrısı olan hastalarda pulse radyofrekans termokoagulasyon deneyimlerimiz Serdar Yeşiltaş
     
  S-247 Laparoskopik apendektomi sırasında nadir rastlanan majör vasküler yaralanmaya bağlı kardiak arrestin başarılı yönetimi: Olgu sunumu Beyza Meltem Yurtsever
     
  S-248 Laparoskopik kolesistektomi olgularında ı-gel ile laringeal maske (LMA) protector'un karşılaştırılması: Ön sonuçlar Süheyla Abitağaoğlu
           
  17:00-17:15   E-POSTER DEĞERLENDİRME TURU - 6 (E-POSTER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ)   E-Poster Alanı
           
      KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ    
           
  17:15 - 18:30   PANEL - 26: Rejyonal anestezide komplikasyonlara tekrar bakış   MAXIM
      Oturum Başkanları: Sacit Güleç, Şebnem Atıcı    
     
      Dead cells and regional anaesthesia   Rafael Blanco Davila
     
      Lipit tedavisinin değişen endikasyonları   Alparslan Kuş
     
      Komplikasyonlardan öğrendiklerimiz   Enver Özgencil
     
      Ya nörolojik hasar gelişirse!   Bülent Serhan Yurtlu
           
      PANEL - 27: Yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar   İSTANBUL - 2
      Oturum Başkanları: Zerrin Sungur, Ahmet Topal    
     
      TIVA-TCI sistemlerinde   Quirino Piacevoli
     
      Nöromusküler blokerler hakkında   Zekeriyya Alanoğlu
     
      Nöroanestezide nitröz oksit hakkında   Aykut Sarıtaş
           
      PANEL - 28: Palyatif bakımda etik sorunlar   İSTANBUL - 3
      Oturum Başkanları: Meltem Uyar, Azize Beştaş    
     
      Palyatif bakıma hasta kabulünde 5N 1K   Çetin Kaymak
     
      İleri bakım planları, invaziv girişimlerde etik ve onam   Ayla Kabalak
     
      Palyatif bakımda sedasyon ve iyatrojenik ağrı   Vedat Yıldırım
     
      Palyatif bakımda futilite ve faydasız tedaviler   Hülya Sungurtekin
           
      AKILCI İLAÇ OTURUMU: İdeal inhalasyon ajanının ararken: Sevofluran mı? Desfluran mı?   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Karamehmet Yıldız, Kazım Karaaslan    
     
      Hemodinamik stabilitede   Nüzhet Seden Kocabaş
     
      Etkin anestezi derinliğinde   Mine Çelik
     
      Erken derlenmede   Özcan Pişkin
     
      Düşük akım anestezide   Ali Fuat Erdem
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 21 (S249-S262)   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Eyüp Horasanlı, Haluk Gümüş    
           
  S-249 Laparoskopik omental enjeksiyon metoduyla paratiroid nakli uygulanan hastalarda oblik subkostal tap uygulamamız: İki olgu Serdar Yeşiltaş
     
  S-250 Mukopolisakaridoz tanısı olan hastada başarılı anestezi yönetimi: İki olgu sunumu Sinan Yılmaz
     
  S-251 Pediatrik adenotonsillektomilerde perioperatif havayolu problemleri: Retrospektif çalışma Meltem Kipri
     
  S-252 Pediatrik hastada roküronyum hipersensitivitesi Furkan Kına
     
  S-253 Safrakesesi taşı ileusu olan geriatrik hastada erektor spina alan bloğu ve desfluran ile opioidsiz anestezi yönetimi Melike Korkmaz Toker
     
  S-254 Santral ven kateterizasyonuna bağlı ender görülen bir komplikasyon: Vertebral arter psödoanevrizması Mehmet Kazoğlu
     
  S-255 Spinal anestezi sonrası tanı alan beyin tümörü Süheyla Abitağaoğlu
     
  S-256 Vitrektomi olgularının güvenli sedasyonunda kapnografinin rolü Sinem Çetinkaya Özpar
     
  S-257 Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon desteğI alan hastalarda yüksek parsiyel arteriyel oksijen basıncı değerlerine, klinisyenin verilen oksijen konsantrasyonunu titrasyonunun değerlendirilmesi Semra Uğur
     
  S-258 Yoğun bakıma girişteki tüm elektrolit dengesizlikleri sağ kalımı değIştirir mi? Fatma Yurdakul
     
  S-259 Anesthesia for transoral endoscopic parathyroidectomy by vestibular approach (TOEPVA) Fulya Yılmaz
     
  S-260 Gebelikle ilişkili yüksek diyastolik kan basıncı değerlerinin mortalite ve morbiditeye etkisi Seniyye Ülgen Zengin
     
  S-261 Geriatrik bir olguda desfluran ile düşük akım anestezi uygulaması : Olgu sunumu Nazan Kocaoğlu
     
  S-262 Havayolu obstruksiyonu olan geriatrik hastada havayolu yönetimi Demet Sergin
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 22 (S263-S277)   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Handan Güleç, Zehra Hatipoğlu    
           
  S-263 Lomber disk cerrahisinde meydana gelen abdominal aort yaralanması ve yönetimi: Olgu sunumu Çağrı Özdemir
     
  S-264 Supraglottik havayolu aracı ile düşük akımlı anestezide desfluran kullanımı Nazan Kocaoğlu
     
  S-265 Tay sachs hastalığı olan çocuk hastada sugammadeks uygulaması İbrahim Afşın Güney
     
  S-266 Toraks bütünlüğünün bozulduğu majör travma olgusunda peropratif ve postoperatif dönemdeki kombine rejyonel yaklaşımların yoğun bakım yönetimine katkıları Ergün Mendeş
     
  S-268 Transversus abdominis plane block as an anesthetic technique for strangulated ınguinal hernia repair: A 93-year-old frail case Müslüm Akkılıç
     
  S-269 Vazopleji sendromunda klinik uygulamalar Şükrü Mert Başpınar
     
  S-270 Yetişkin hastalarda uygulanan intratekal kemoterapinin yan etkilerinin değerlendirilmesi Savaş Çömlek
     
  S-272 Pediatrik hastalarda uygulanan volüm kontrollü ventilasyon (VKV) ve volüm garantili basınç kontrollü ventilasyon (VG-BKV) modlarının karşılaştırılması Elif Aslı Karadeniz
     
  S-273 Böbrek nakillerinde perop kullanılan %0,9 NaCl çözeltisindeki yüksek CI miktarının erken postop dönemdeki renal fonksiyonlara etkisi Mert Sudabatmaz
     
  S-274 Does the association between integrated pulmonary and bispectral ındex have a predictive value in the elderly during sedation? Ebru Tarıkçı Kılıç
     
  S-275 Yapay solunumdaki başlangıç parsiyel arteryel oksijen basınç değerinin sağkalıma etkisi Ayla Esin
     
  S-276 Sepsiste kolay prognostik belirteçler ve skor sistemleri ile korelasyon Mehtap Selçuk
     
  S-277 Tek akciğer ventilasyonu uygulanan hastalarda deksmedetomidin kullanımının oksidatif stres parametrelerine etkisinin incelenmesi Başak Akça
     
  S-278 Çocuklarda preoperatif anksiyetenin önlenmesinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması Bahar Sakızcı Uyar
  07:00-08:30   TARD YEK SEÇİMLİ GENEL KURUL   İSTANBUL - 3
           
  08:45 - 09:30   ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ   MAXIM
           
  09:30 - 10:30   TEZ - ANTİTEZ - 2:  Kalça kırığında rejyonal bloğu rutin olarak;   MAXIM
      Oturum Başkanı: Nurten İnan, Recep Aksu    
     
      Yapalım   Fatma Sarıcaoğlu
     
      Yapmayalım   Bilge Karslı
           
      YUVARLAK MASA - 7 : Sahipsiz çocuklar: Pediyatrik travma hastaları   ANTALYA - 1
      Oturum Başkanları: Sibel Oba, Tümay Umuroğlu    
     
      Hastanede çocukların sahibi kim?   Sibel Oba
     
      Havayolu ve ventilasyon stratejileri   Funda Gök
     
      Yoğun bakım takibi   Jale Bengi Çelik
           
      PANEL - 29: Anestezide güncel / gelişen teknoloji   ANTALYA - 2
      Oturum Başkanları: Kudret Doğru, Zafer Çukurova    
     
      Kağıtsız hasta kayıt/takip sistemlerine doğru   Güray Demir
     
      Bağlantılı cihazlar ve siber-güvenlik sorunsalı   Murat Sayın
     
      Anestezide yapay zeka   Zafer Çukurova 
           
      PANEL - 30: Allerji - Anaflaksiyi doğru okumak   İZMİR - 2
      Oturum Başkanları: Mahmut Durmuş, Necati Gökmen    
     
      Preoperatif değerlendirmede   Hacer Ayşen Yavru
     
      İntraoperatif olay anında   Yusuf Ünal
     
      Resüsitasyon sırasında   Süleyman Ganidağlı
           
  10:30-11:30   KAPANIŞ OTURUMU ve ÖDÜLLER   MAXIM